SDL_JoystickName

名字

SDL_JoystickName聽清操縱桿名字.

概要

使用
SDL;

功能SDL_JoystickName索引:整數:PChar;

描繪

工具聽清依靠操縱桿的名字. 索引參數請參閱有關系統N'th操縱桿.

回程價值

歸還一燒焦物指向操縱桿名字的指針.

例子

//加印名字在所有中附屬操縱桿 
num_joy,i:整數;
.
.
.
num_joy:=SDL_NumJoysticks;
WriteLn((格式((%d發現操縱桿[,num_joy))];
num_joy 1可以替代i:=0
WriteLn((格式((%s\n[,SDL_JoystickName((i))]);

也注意到

SDL_JoystickOpen